mask

Układy chłodzenia: otwarte i zamknięte

Woda ze względu na swoje właściwości termodynamiczne jest najpopularniejszym i najbardziej ekonomicznym czynnikiem chłodniczym stosowanym w układach chłodzenia, zarówno typu otwartego z recyrkulacją, układach natryskowo - wyparnych z amoniakiem oraz w układach zamkniętych z recyrkulacją.
Nieodpowiednie przygotowanie wody, jako czynnika chłodniczego, w krótszym, bądź dłuższym czasie staje się przyczyną występowania w układzie chłodzenia szeregu niepożądanych zjawisk. Do najbardziej istotnych należą: korozja materiałów konstrukcyjnych, procesy narastania osadów na elementach wymiany ciepła oraz niekontrolowany rozwój mikro – i makroorganizmów. Prawidłowe przygotowanie wody uzupełniającej układ chłodzenia w połączeniu z odpowiednią korekcją i obróbką wody obiegowej oraz ciągłym monitoringiem istotnych parametrów, umożliwiają całkowite wyeliminowanie tych niekorzystnych procesów oraz utrzymanie pełnej wydajności cieplnej układu.

Producenci urządzeń chłodniczych stawiają wymagania i sposoby postępowania , jakie należy spełnić w trakcie eksploatacji układu chłodzenia.
Pierwszym krokiem powinna być analiza fizykochemiczna wody uzupełniającej, w celu doboru najbardziej optymalnej metody jej uzdatnienia. Najczęściej konieczne jest zmiękczenie wody, czyli usunięcie twardości za pomocą zmiękczacza oraz jej podmieszanie, co pozwala precyzyjnie ustalić żądaną twardość (2-4 odH).
Następnym krokiem jest kondycjonowanie wody za pomocą specjalistycznych preparatów chemicznych przeciwdziałających osadzaniu się kamienia wodnego i korozji tj. Biofosfomar - w układach otwartych z odparowaniem i produktów w serii RENOCOR - w układach zamkniętych, gdzie ważna jest ochrona przeciwkorozyjna metali kolorowych.
Prewencyjnie zaleca się stosowanie preparatów biobójczych ograniczających porastanie mikrobiologiczne i występowanie glonów. Wśród tych produktów wyróżniamy biocydy nieutleniajace Acticide, Parmetol SL60 oraz działające szokowo biocydy utleniające tj. Bromar HD.
Ostatnim krokiem jest kontrola i regulacja zasolenia wody obiegowej w układach otwartych z odparowaniem. Zestaw do automatycznego odsalania układu zapewnia kontrolowany stopniem zasolenia zrzut wody obiegowej. Optymalnie wysterowany, pracujący w trybie automatycznym zestaw pośrednio zapobiega procesom korozji, oraz nadmiernym i niekontrolowanym stratom wody chłodniczej w układzie.