mask

LEGIONELLA

 

Bakteria Legionella stanowi duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Choroba przez nią spowodowana jest nazywana legionellozą i może być śmiertelna.

Zakażenie następuje drogą wziewną, z powietrza zanieczyszczonego bakteriami z rodzaju Legionella. Bakterie te dostają się do pęcherzyków płucnych wraz z aerozolem wodno-powietrznym o średnicy cząstek poniżej 3 μm. Przeżywalność bakterii z rodzaju Legionella w aerozolu zwiększa się wraz ze wzrostem wilgotności. Przy wilgotności od 30 do 80% wynosi odpowiednio od 3 do 15 minut.

Legionella może powodować trzy typy zachorowań :

 • legionellozę w postaci płucnej podobnej do zapalenia płuc, nazwaną chorobą legionistów,
 • postać pozapłucną łagodną podobną do grypy, nazywaną gorączką Pontiac,
 • postać pozapłucną występującą jako zespół rozsianego wykrzepnięcia wewnątrznaczyniowego po zabiegach transplantacyjnych.

Najczęściej spotykane skupiska bakterii w sztucznych obiegach wodnych, w ilościach niebezpiecznych dla człowieka to:

 • natryski z prysznicami i podgrzewacze ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje balneotechniczne: baseny i jacuzzi,
 • fontanny,
 • wieże chłodnicze,
 • komory zraszania i urządzenia klimatyczne,
 • myjnie samochodowe,
 • turbiny stomatologiczne.

Szczególnie niebezpieczne jest skażenie bakterią Legionelli w instalacjach ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej jak szpitale, hotele, akademiki, internaty. O ilości bakterii Legionella i działaniach na instalacjach c.w.u. mówią kolejne rozporządzenia rozpoczynając od Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 (Dz. U. Nr 61 poz.417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [10], które wdraża Dyrektywę Unijną 98/83/EC (Drinking Water Directive) z 03.11.1998, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) regulujące obowiązek przegrzewów
i temperatury przegrzewów instalacji.

Marcor oferuję usługę zwalczania Legionelli poprzez przeprowadzenie zabiegu hiperdezynfekcji, który może być również połączony z przegrzewem instalacji. Hiperdezynfekcja ma na celu likwidację zakażenia mikroorganizmami ciepłolubnymi, w tym przede wszystkim bakteriami Legionella, oraz usunięcie biofilmu zalegającego w instalacji cwu, jako siedliska bakterii Legionelli. Zabieg ten cechuje wysoka skuteczność, nawet, jeżeli techniczne względy uniemożliwiają przeprowadzenie przegrzewu instalacji. Zespół MARCOR posiada duże doświadczenie i wypracowane metody skutecznie zwalczające skażenie.

Natomiast w celu zapobiegania skażeniom bakterią Legionelli zaleca się dozowanie do wody dwutlenku chloru, oczywiście w odpowiednich dawkach.

Zalety dwutlenku chloru stosowanego w dezynfekcji :

 • wysoka skuteczność, w szerokim zakresie pH, przeciwko wirusom, bakteriom i cystom pierwotniaków (wzrost pH powoduje wzrost skuteczności),
 • wymagana niska dawka dezynfekcyjna,
 • wysoka stabilność dwutlenku w wodzie, co przedłuża czas działania dezynfekcyjnego np. w stosunku do chloru,
 • skuteczne działanie na bakterie gromadzące się w biowarstwie powstałej na ściankach rurociągów, rozpuszcza instniejące osady,
 • nie powstają chlorofenole, THM i dioksyny,
 • w przeciwieństwie do podchlorynu sodu: nie wywołuje podrażnienia skóry i spojówek, jest mniej korozyjny, nie wpływa na smak i zapach wody.