mask

KONTROLING KOROZYJNY

 

korozymetr

Przedsiębiorstwo MARCOR jako pierwsze na rynku wdrożyło usługę kontrolingu korozyjnego. Metoda ta może być stosowana w instalacjach chłodniczych i ciepłowniczych wypełnionych mieszaniną roztworów glikolowych (propylenowy, etylenowy). Zasadniczym celem zastosowania takiego rozwiązania jest zabezpieczenie instalacji przed jej korozją.

Pierwszym etapem jest proces monitoringu korozyjnego. Służy on precyzyjnemu wyznaczaniu ubytków korozyjnych i szybkości korozji ogólnej metali w instalacjach przemysłowych, techniką korozymetrii rezystancyjnej. Są to rzeczywiste szybkości korozji podawane w kolejnych odstępach czasowych w mm/rok. Pomiar dokonywany jest za pomocą czujników korozymetrycznych, zamontowanych w wybranych punktach instalacji glikolowej. W zależności od materiału konstrukcyjnego instalacji (stal czarna, miedź, mosiądz, stal nierdzewna) należy zastosować właściwy czujnik. Sonda korozymetryczna powinna stale znajdować się w badanym medium. Wszystkie czujniki mają obudowę ze stali nierdzewnej i mogą funkcjonować wiele lat.

W przypadkach instalacji, która jest napełniona roztworem glikolu z inhibitorami korozji i antyskalantami, konieczny jest monitoring jakości mieszaniny wypełniającej instalację, tak pod względem korozyjnym jak i chemicznym. Czyste wodne roztwory glikoli natychmiast, a specjalnie uzdatnione płyny glikolowe po czasie, podlegają destrukcji. Ulegają one utlenianiu, zakwaszaniu oraz zakażeniu mikrobiologicznemu (bakterie i grzyby), które rozkłada szczególnie biodegradowalne płyny glikolowe. Procesy te powodują zmianę własności płynu glikolowego, wytrącanie osadów, zwiększenie prędkości korozji metali oraz, co ważne, zmianę temperatury krzepnięcia płynu.

sondaDrugim etapem usługi kontrolingu korozyjnego jest analiza wyników z korozymetru oraz badań laboratoryjnych z pobranych próbek roztworów. W trakcie wizyt serwisowych pracownicy serwisu MARCOR dokonują pomiaru prędkości korozji przy pomocy precyzyjnego korozymetru Atlas 1001 z wykorzystaniem zamontowanego czujnika korozyjnego w instalacji. Ponadto pobierane są próbki wody lub roztworu glikolowego.

Badanie (analiza) próbek wody / glikolu pozwala na prognozowanie bezpieczeństwa chemiczno – korozyjnego instalacji od wewnątrz. Analiza chemiczna dokonywana jest w naszym własnym laboratorium.

W wyniku pomiarów szybkości korozji i analizy płynu glikolowego powstanie pisemny raport informujący o stanie bezpieczeństwa korozyjnego instalacji i ewentualnych zagrożeniach lub też koniecznych działaniach korekcji składu chemicznego.

Trzecim etapem kontrolingu korozyjnego jest korekcja chemiczna.

Na podstawie zaleceń z raportu dobierane są odpowiednie środki chemiczne, wprowadzane do instalacji przez serwisanta MARCORu lub właściciela instalacji.

Zastosowane preparaty mają za zadanie:

  • zapobiegać korozji (inhibitory),
  • stabilizować pH,
  • redukować tlen resztkowy,
  • zapobiegać skażeniom mikrobiologicznym (biocydy).

Kompleksowość usługi MARCOR pozwoli na sprawną i bezpieczną eksploatację instalacji i urządzeń przez kolejne lata.