mask

Odzysk i ponowne użycie wód odpadowych (Recycling& Reuse)

Odzysk oraz ponowne użycie wód poprocesowych i lekko zanieczyszczonych ścieków stanowi dla zakładów przemysłowych, a szczególnie spożywczych, w XXI wieku wyzwanie technologiczne. Recykling z zastosowaniem nowoczesnych, najczęściej hybrydowych, technologii - od filtracji przez wymianę jonową, procesy membranowe - do zaawansowanych procesów utleniania ścieków (AOP), pozwala na uzdatnienie wód odpadowych, jeszcze przed ich zmieszaniem się z innymi ściekami w oczyszczalni ścieków.

Marcor specjalizuje się w technologiach pozwalających na odzysk wód poprocesowych w mleczarstwie, browarnictwie, przemyśle owocowo-warzywnym oraz mięsnym.

Wody odzyskane mogą być zatem powtórnie wykorzystane w zakładzie spożywczym pod warunkiem, że nie spowodują ryzyka zanieczyszczenia wyrobów spożywczych . Muszą spełnić te parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne, jakie obowiązują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i dotyczą wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Odzyskowi wody towarzyszy zwykle zmniejszenie obciążenia biologicznej oczyszczalni ścieków zakładu i bardzo często odzysk ciepła i chłodu. Wszystko razem czyni tę metodę atrakcyjną, szczególnie w zakresie krótkiego okresu zwrotu nakładów ponoszonych na wdrożenie technologii, który wynosi od kilku miesięcy do 3 lat.

MARCOR posiada kilkadziesiąt wdrożonych aplikacji w powyższym zakresie.