mask

Odzysk i ponowne użycie wód odpadowych (Recycling& Reuse)

Odzysk i ponowne użycie wód opadowych i poprocesowych stanowi dla zakładów przemysłowych, a szczególnie spożywczych, wyzwanie technologiczne. Recykling z zastosowaniem nowoczesnych, najczęściej hybrydowych technologii - od filtracji przez wymianę jonową, po procesy membranowe - pozwala na ponowne wykorzystanie wód poprocesowych. W efekcie zakłady przemysłowe uzyskują znaczne oszczędności na opłatach za pobór wody (wodociągowej lub z własnego ujęcia) oraz kosztach ścieków.

Odzysk wód poprocesowych

Marcor specjalizuje się w technologiach pozwalających na odzysk wód poprocesowych w mleczarstwie, browarnictwie, przemyśle owocowo-warzywnym oraz mięsnym. Wody odzyskane, mogą być zatem powtórnie wykorzystane w zakładzie spożywczym pod warunkiem, że nie spowodują ryzyka zanieczyszczenia wyrobów spożywczych. Muszą spełnić te parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne, jakie obowiązują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i dotyczą wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Odzyskowi wody towarzyszy zwykle zmniejszenie obciążenia biologicznej oczyszczalni ścieków zakładu i bardzo często odzysk ciepła i chłodu. Wszystko razem czyni tę metodę atrakcyjną, szczególnie w zakresie krótkiego okresu zwrotu nakładów ponoszonych na wdrożenie technologii, który wynosi od kilku miesięcy do 3 lat.

MARCOR oferuje kilkadziesiąt wdrożonych aplikacji w powyższym zakresie.