mask

Kondycjonowanie wody lodowej – bocznikowa filtracja na złożu multimedialnym z koagulacją

Woda lodowa używana do schładzania surowców i produktów w przemyśle spożywczym powinna zachowywać jakość zbliżoną do wody pitnej, niezależnie od czasu jej przetrzymania w obiegu. Nieszczelności spowodowane mikropęknięciami i korozją aparatury technologicznej, jak np. wymienników ciepła, krystalizatorów; zanieczyszczają surowcem czy produktem wodę lodową. Do układu przedostają się związki organiczne, które zmieniają jej skład fizykochemiczny, zwiększa się zawiesina, mętność i ChZT, pojawiają się bakterie, które rozwijają się szybko pomimo dawkowanych dezynfektantów.

Zespół MARCOR opracował nową, skuteczną metodę filtracji bocznikowej, jakiej poddaje się kilka procent wody lodowej z całej objętości. Wykorzystując zjawisko potencjału elektrokinetycznego warstwy dyfuzyjnej specjalnie dobranych skaleni, w środowisku zanieczyszczonej wody lodowej uzyskuje się efekt skupiania cząstek zawiesiny w trwałą postać żelu, łatwo osadzającego się na ziarnach umieszczonego w filtrze złoża o odpowiedniej granulacji. Złoże umieszczone w filtrze ciśnieniowym o objętości kilkuset litrów, jest w stanie w ciągu kilku, kilkunastu dni oczyścić
z zawiesiny i mętności, a także znacznie obniżyć ChZT, całej objętości wody lodowej. Poziom filtracji sięga cząstek o rozmiarze 5 µm i zapewnia skuteczne doczyszczenie wody, nawet z zanieczyszczeń typu drobnocząsteczkowych koloidów. Wprowadzenie dezynfektanta do wody w ilościach, jak dla wody pitnej eliminuje z wody zakażenia mikrobiologiczne. Ciągłe monitorowanie wody pod względem mętności pozwala na ocenę jej jakości w czasie, a także na wykrycie uszkodzeń urządzeń emitujących zanieczyszczenia do wody lodowej. Poniżej zamieszczono przykładowy wykres ilustrujący skuteczność metody w oparciu o pomiar mętności w czasie oraz wizualne efekty polepszenia jakości wody na podstawie dokumentacji fotograficznej.

wykres